Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DutchGrowTech (hierna: DGT) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: https://dutchgrowtech.nl/algemene-voorwaarden/.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DGT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DGT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Opdrachten

2.1 Een gedane opdracht bindt u. U bent volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.

2.2 DGT biedt u de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door u schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

2.3 DGT kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door u zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door u op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

2.4 DGT is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van u ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met u.

3.2 DGT bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren. Zie tevens artikel 4.2.

3.3 Vermelde prijzen van producten op de websites, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

3.4 Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

3.5 De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

3.6 DGT kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DGT gehouden is tot enige andere verplichtingen tegenover u.

Artikel 4. Aanbiedingen/Overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen van DGT zijn vrijblijvend en DGT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie tevens artikel 6.6.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DGT. DGT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DGT dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.3 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de websites of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

4.4 Offertes, die door beide partijen zijn geaccepteerd, vormen een overeenkomst.

4.5 Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

4.6 Opdrachten die door DGT in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

4.7 Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

4.8 Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als DGT deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.9 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Facturen

5.1 Facturen worden elektronisch aan u verstuurd nadat schriftelijk overkomst is bereikt over een opdracht / bestelling.

5.2 De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.

5.3 Facturen zijn het garantiebewijs.

Artikel 6. Prijzen & Betalingen

6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

6.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DGT.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DGT bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien DGT haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van DGT om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

6.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DGT gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DGT.

Artikel 7. Levering

7.1 De door DGT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle producten blijven eigendom van DGT, totdat u en DGT volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat u volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan DGT en dat DGT alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij u. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8.2 Het is u niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

8.3 DGT behoudt zich het recht producten terug te nemen als u nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. U moet hieraan mee werken. Als u niet mee werkt, bent u per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan DGT.

8.4 U bent gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.5 Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van u, maar DGT behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als u niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 9. Intellectuele & Industriële Eigendomsrechten

9.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DGT geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

9.2 DGT garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DGT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DGT de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

10.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan DGT te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Zie tevens artikel 11.

10.4 DGT is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met u of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.

10.5 DGT is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

a. Er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
b. Er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door u of wanneer u zonder toestemming van DGT wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
c. Er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de websites of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
d. Er sprake is van overmacht.
e. Er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van u of van derden.
f. Er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.6 De aansprakelijkheid van DGT uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

10.7 Mocht DGT ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal DGT slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van DGT dekt.

10.8 Mocht de verzekering niet dekken, dan is DGT geheel niet aansprakelijk.

10.9 U zal DGT vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens DGT.

10.10 DGT is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van DGT.

Artikel 11. Retour

11.1 U heeft recht op een afkoelperiode van dertig (30) dagen na aankoop van producten. U dient binnen deze periode schriftelijk toestemming te vragen voor retourzending. De afkoelperiode is niet van toepassing op;

a. Zakelijke opdrachten en transacties.
b. Zogenaamde “op maat” producten. Dit zijn producten die speciaal voor u worden samengesteld/geproduceerd.

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is DGT niet verplicht retourzendingen van u te accepteren.

11.3 In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door DGT van de door u opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij u totdat zij door DGT zijn gecrediteerd.

11.4 Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van u teruggezonden.

11.5 Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.

11.6 In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.

11.7 Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc.. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

Artikel 12. Garantie

12.1 DGT staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

12.2 Op alle producten en diensten van DGT wordt minimaal één (1) jaar garantie verleend. De garantieverplichting van DGT betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die DGT jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. U kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

12.3 Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via DGT. De garantie via DGT wordt tenzij anders overeengekomen voor één (1) jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor vijftien euro (€15,-) per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.

12.4 De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

12.5 Op verbruiksproducten geeft DGT geen garantie.

12.6 Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de producten, alsmede in onderdelen die door DGT in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van DGT.

12.7 De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien u zonder toestemming van DGT wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

12.8 Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij DGT.

12.9 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door DGT in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

Artikel 13. Bestellingen/Communicatie

13.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DGT, dan wel tussen DGT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DGT, is DGT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DGT.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DGT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DGT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DGT kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.3 Indien er sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

14.4 Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor DGT als;

a. Leveranciers van DGT overeenkomsten met DGT niet nakomen.
b. Leveranciers van DGT niet tijdig leveren.
c. Vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor DGT gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.

14.5 Bij overmacht volgens 14.4a en 14.4b zal in eerste instantie in overleg met u naar een oplossing gezocht worden. Als u en DGT het niet eens kunnen worden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15. Diversen

15.1 Indien u aan DGT schriftelijk opgave doet van een adres, is DGT gerechtigd aan dat adres alle opdrachten/bestellingen te verzenden, tenzij u aan DGT schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

15.2 Wanneer door DGT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DGT deze Voorwaarden soepel toepast.

15.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DGT in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DGT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.4 DGT is bevoegd om bij de uitvoering van uw opdracht(en)/bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, opdrachten, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16.3 DGT bepaald de plaats waar een geschil tussen u en DGT wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter, met uitzondering van geschillen die vallen onder het kantonrecht.

Contacteer Ons

Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.